Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Regeling verplichtingen voor spelende senioren, A- & B-jeugd, recreanten en ouders van jeugdleden

Onderstaande regeling is door de algemene ledenvergadering van 23 juni 2016 vastgesteld.
Deze regeling is opgesteld onder verwijzing naar artikel 3F van het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

Uitgangspunt
Uitgangspunt is dat binnen onze vereniging veel werkzaamheden gedaan moeten worden in onze kantine (bardienst, schoonmaak) en tijdens de competitie op het veld en in de zaal (veld- en zaalwacht, velden uitleggen). De ledenvergadering vindt dat ieder spelend lid daaraan op gelijke wijze moet bijdragen, tenzij het lid reeds als vrijwilliger minimaal 20 uur per jaar een taak verricht.

Regeling:
1) iedere seniorlid alsmede elk A- en B-jeugdlid, dat opgesteld staat in een competitieploeg, is verplicht tijdens ieder seizoen minimaal 9 uur een taak te verrichten voor de vereniging, bijvoorbeeld drie maal 3 uur bardienst

2) ouders van een jeugdlid in de leeftijd van C- t/m F-teams zijn, als 'plaatsvervanger' van hun kind, eveneens verplicht om tijdens ieder seizoen minimaal 9 uur een taak te verrichten. Deze verplichting geldt voor maximaal twee jeugdleden in deze leeftijdsgroep per gezin. Dus: als er twee of meer kinderen met deze leeftijd uit één gezin lid zijn, worden de ouders geacht in totaal 18 uur een taak te verrichten

3) recreanten en Kombifit-leden worden geacht minimaal 3 uur per seizoen een taak te verrichten

4) deze taken bestaan uit:
a. het draaien van bardienst in weekend of avond; een dienst duurt 3 uur
b. het doen van veldwacht of zaalwacht; voor deze diensten kunnen alleen spelende senioren in aanmerking komen; een dienst duurt 3 uur
c. het uitleggen van jeugdvelden op vrijdag; een dienst duurt 1 uur
d. het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden, een dienst duurt 2 uur
e. eventueel nog nader aan te vullen met taken waarvoor geen specifieke kennis of sport-achtergrond nodig is, dit ter beoordeling aan het bestuur

5) voor de A- en B-jeugd geldt, dat deze alleen bardienst doet op momenten dat er geen alcohol wordt geschonken in de kantine of dat men bardienst doet samen met leden ouder dan 18 jaar

6) de hierboven genoemde verplichting vervalt indien het betreffende lid of ouder reeds (ander) vrijwilligerswerk doet voor de vereniging met een omvang van minimaal 20 uur per seizoen

7) om voor vrijstelling in aanmerking te komen kan het betreffende lid of ouder een verzoek indienen bij de vrijwilligerscoördinator onder opgave van de betreffende taak die reeds verricht wordt. Of de omvang van de betreffende taak minimaal 20 uur is, wordt beoordeeld door de vrijwilligerscoördinator en/of het bestuur en hierover kan niet gecorrespondeerd worden

8) één ouder kan slechts vrijstelling krijgen voor het verrichten van verplichte diensten voor één kind; heeft één ouder twee of meer kinderen bij de club, dan zal deze ondanks zijn/haar vrijstelling minimaal 9 uur een taak moeten doen
Vanzelfsprekend kunnen twee ouders die beiden vrijwilligerswerk doen ook twee maal een vrijstelling aanvragen als ze twee kinderen in de leeftijd C t/m F hebben

9) de leden / ouders kunnen zelf intekenen op de verplichte diensten (soort dienst en tijdstip) via een software-pakket; zij krijgen aan het begin van het seizoen informatie hierover, met o.a. inlogcode etc.

10) indien de leden / ouders niet zelf intekenen voor een bepaalde deadline zullen ze daarna door de vereniging worden ingedeeld. Zij worden hierover persoonlijk geïnformeerd

11) indien een lid / ouder niet in staat is de taak te verrichten op het aangewezen moment dan wordt hij geacht zelf iemand te zoeken die zijn taak overneemt (zie ook hieronder de aanvullende tekst!)

12) indien het lid / ouder niet verschijnt om de taak te verrichten op het aangewezen moment en indien ook de door hem geregelde vervanger niet aanwezig is, wordt
a. het lid opnieuw ingedeeld voor zijn dienst
b. het lid een boete van € 25,- opgelegd (voor de B-jeugd geldt een boete van € 10,-).

Het lid blijft dus verantwoordelijk voor de opkomstplicht bij een dienst, ook als de door hem geregelde vervanger niet komt; immers voor het bestuur is niet te controleren of een vervanger is gezocht

Als de boete na herhaalde aanmaningen niet betaald wordt, kan het bestuur overgaan tot nadere maatregelen.

13) De in lid 12 genoemde boete wordt kwijtgescholden indien aantoonbaar sprake is van overmacht. De bewijslast hiervoor ligt bij het lid. Het bestuur beslist of deze bewijslast voldoende is

14) Onder overmacht wordt bijvoorbeeld verstaan: een verzoek van een wedstrijdsecretaris om mee te spelen c.q. als reserve mee te gaan bij een competitieploeg, indien dit verzoek het lid bereikt op een termijn van minder dan 48 uur voordat hij de betreffende taak zou moeten verrichten

15) Eveneens onder overmacht wordt verstaan een situatie waarin een spelend lid ook optreedt als (jeugd)scheidsrechter voor onze vereniging en op korte termijn voor aanvang van zijn kantinedienst is verzocht om een wedstrijd te fluiten

16) Seniorenteams zijn verplicht om één maal per zaalseizoen op een avond waarop het eerste team thuis speelt tussen 18.00 en 01.00 uur er voor te zorgen dat uit hun team minimaal vier bardiensten tegelijkertijd aanwezig zijn in de kantine; die avond hebben alle spelers/sters uit de ploeg gratis toegang tot de sporthal

17) Deze regeling gaat in per 1 augustus 2016. De regeling zal worden geëvalueerd in mei 2017 en de evaluatie zal in de ledenvergadering van juni 2017 worden besproken.

Voor algemene vragen, bijzondere situaties (b.v. gezondheid) enzovoort kan contact worden opgenomen met de vrijwilligerscoördinator.

In aanvulling op de hierboven genoemde taken worden de spelende leden ook geacht per ploeg gezamenlijk terreindienst te verrichten. Deze dienst bestaat uit het opruimen van het spelmateriaal van het veld, alsmede het veegschoon achterlaten van de kleedkamers. Het bestuur beschouwt dit als een taak van de gehele ploeg en neemt aan dat er binnen de ploeg ‘sociale controle’ is op het nakomen van deze verplichting.

N.B.
Aanvullende tekst bij punt 11: De vereniging zal proberen een groep van ‘vrijwilligers’ op te richten die bereid zijn tegen betaling van € 25,- per dienst een bardienst over te nemen. Gedacht wordt aan studenten / jongeren die hiermee een vorm van baantje bij de vereniging hebben. Indien de leden en ouders hiervan gebruik willen maken dienen zij zelf rechtstreeks contact op te nemen met een kandidaat uit deze groep.
Het niet-beschikbaar zijn van een vervanger uit deze groep ontslaat het betreffende lid of ouder er niet van een andere vervanger te zoeken.