Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Jaarvergadering op maandag 24 juni - Kom je ook?

 
Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in de KZ-kantine op maandag 24 juni 2019, aanvang 20.00 uur.

AGENDA:

1. Opening.

2. Ingekomen stukken.

3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 25 juni 2018 (de notulen vind je met een klik hier)

4. Bespreking jaarverslag bestuur (het jaarverslag vind je met een klik hier)

5. Bespreking financieel verslag 2018-2019

6. Verslag van de kascommissie.

7. Begroting
- A. Vaststelling contributies 2019-2020
- B. Begroting 2019-2020

8. Bestuursverkiezing (zie toelichting onderaan)

9. Verkiezingen (zie toelichting onderaan)
- A. Verkiezing kascommissie
- B. Verkiezing overige commissies en functionarissen

10 Huldiging jubilarissen 25-jaar lid

11 Bestuursbeleid: Het bestuur geeft een toelichting op de speerpunten voor het komend jaar.

12 Mededelingen c.q. wat verder ter tafel komt

13 Rondvraag

14. Sluiting.

Toelichting
Bij punt 8. Bestuursleden Rik van Rooijen (penningmeester), Marco Steensma (accommodatie), Lisa van Tongeren (communicatie en marketing), Erna van Gammeren (wedstrijdzaken), Monica Briefjes (activiteiten, vrijwilligers, arbitrage), Sander Boutsma (topsport) en Corrie Noom (voorzitter) zijn allen aftredend en herkiesbaar.
Bestuurslid Ingrid Krook (secretaris) is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Michel de Jong in het bestuur.

Bij punt 9.
A. De kascommissie bestaat dit jaar uit Marcel de Waal en Kees Bergsma. Marcel de Waal is afredend. Het bestuur stelt voor Ronald Cordus te benoemen in de kascommissie en als reserve Alfred Ankum.

Stemrecht
Voor de goede orde wordt vermeld dat op de jaarvergadering volgens de statuten alleen leden (d.w.z. leden van 18 jaar en ouder) actief stemrecht hebben. Ouders van jeugdleden mogen de vergadering bijwonen en krijgen de gelegenheid het woord te voeren, maar hebben geen stemrecht. Leden kunnen geen machtiging geven aan anderen om voor hen te stemmen.