Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

De Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering was geslaagd. Hier zijn de notulen.

Notulen ledenvergadering d.d. 24 juni 2019 in de kantine van KZ/Thermo4U

1. Opening
Voorzitter Corrie Noom heet iedereen van harte welkom op deze ledenvergadering.

We staan met één minuut stilte stil bij de mensen die ons dit jaar zijn ontvallen, met name Ria Ontijt-Stadt en Ab Gruijs.

2. Ingekomen stukken
Afbericht ontvangen van Ria van Nooy, Marijke Dekker, Erna van Gammeren en Gert Krook

3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 25 juni 2018
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld door de aanwezigen, met dank aan Ingrid Krook voor het opstellen daarvan.

4. Bespreking jaarverslag
Het jaarverslag van het bestuur wordt aan de hand van foto’s doorgenomen door de secretaris. Het jaar heeft veel sportieve hoogtepunten gekend. Een foto van KZ/Thermo4U 6 ontbreekt, zij verdienen een vermelding, daar zij in drie jaar tijd zes keer kampioen zijn geworden. Een sportief jaar is niet mogelijk zonder de inzet van vele vrijwilligers, namens het bestuur dank daarvoor.

Dank aan Ingrid Krook voor het opstellen van het jaarverslag.

5. Bespreking financieel jaarverslag 2018-2019
Penningmeester Rik van Rooijen geeft een toelichting bij het financieel jaarverslag. Allereerst spreekt hij zijn dank uit aan Sigrid Pronk (ledenadministratie), Lenie Bakker en Marijke Dekker (league) en Frits van der Haar (kantine) voor hun ondersteuning bij de financiën.

Er is een positief resultaat van ruim € 6.000,-. Een aantal punten uitgelicht:
- Er staan nog een paar vorderingen open, een heel klein bedrag bij de contributie, een groter bedrag bij de sponsoring.
- Exploitatie horeca was voorzichtig begroot en het positieve resultaat is mede afkomstig van wekelijkse ontbijtbijeenkomsten.
- Beter resultaat kantine is tweeledig: verhoogde marge en meer omzet
- Sponsoring blijft achter: in de begroting waren vier nieuwe businessclub-leden opgenomen die helaas niet gekomen zijn.
- Reclameopbrengsten komen grotendeels uit led-boarding.
- Overige opbrengsten komen voor € 4.000,- uit Topsportfonds gemeente Zaanstad en uit diverse andere acties.
- Lasten 14 en 15 (selectie en jeugd) – grotendeels veroorzaakt door nieuwe kleding i.v.m. nieuwe sponsor.
- Organisatiekosten (20) – stijging kosten sportlink, opleuken kantine, opfrissen website.
- Reserve toegenomen met € 6.000,- - reserve van € 7500,- accommodatie is opgegaan aan voornamelijk de nieuwe blokhutten.

6. Verslag kascommissie
Kees Bergsma geeft namens de Kascommissie (Marcel de Waal, Kees Bergsma) aan dat ze de financiële stukken hebben gecontroleerd en dat alles in orde was. De Kascommissie stelt de leden voor om het bestuur decharge te verlenen, waarmee de aanwezigen akkoord gaan. Complimenten aan Rik van Rooijen voor de manier waarop de financiën in orde zijn.

7. Begroting
a. Contributie: Het voorstel is om de contributie in overeenstemming met het indexcijfer (2%) licht te verhogen.
b. Begroting 2019-2020: Geen speciale toelichting op de begroting, paar punten met name:
- Inkomsten contributies € 8.000,- omhoog, dit is gebaseerd op het huidige aantal leden.
- Club van 100 voorzichtig begroot aan de hand van te plannen acties.
- Opbrengsten acties: nog nader in te vullen (o.a. 110 jarig bestaan)
- Overige activiteiten behoorlijk hoog, activiteitencommissie wil meer gaan organiseren.
- 17.7 Reserve richting de scheidsrechter om de onkosten niet het bezwaar te laten zijn om te fluiten (dit jaar al vergoeding voor uitfluitende scheidsrechter, voor volgend jaar wordt gedacht aan mogelijkheid van vergoeding, bedrag dat we aan boetes betalen terug laten stromen in de club, arbitragecommissie gaat er mee aan de slag).
Vergadering stemt in met de begroting inclusief de contributieverhoging, Rik wordt bedankt voor de mooie voorbereiding.

8. Bestuursverkiezing
Ingrid Krook verlaat het bestuur, heeft vijf jaar zitting in het bestuur gehad, waarvan twee jaar als verantwoordelijke voor activiteiten en arbitrage en de laatste drie seizoenen in de functie van secretaris. Het bestuur stelt Michel de Jong voor als haar opvolger. Vergadering gaat akkoord.
Overige leden van het bestuur krijgen vertrouwen en gaan door met goedkeuring van vergadering.

9. A. Verkiezing Kascommissie
Marcel de Waal verlaat de commissie. Voor volgend seizoen worden voorgesteld Kees Bergsma (1), Ronald Cordus (2) en Alfred Ankum als reserve. Hiermee wordt unaniem ingestemd.

9. B. Verkiezing overige commissies en functionarissen.
Er worden door de vergadering enkele wijzigingen c.q. aanvullingen doorgegeven met betrekking tot het overzicht van de commissies en functionarissen. Het overzicht wordt aangepast. Er is geen enkel bezwaar tegen de genoemde kandidaten in de genoemde functies.
Bij de arbitragecommissie is een nieuwe vacature voor opleider/begeleider. De combinatiefunctie van zaalwacht/gastvrouw/gastheer KZ wordt een functie waarop via de verplichte vrijwilligersdiensten kan worden ingeschreven.

10. Jubilarissen
Er zijn dit jaar vier mensen 25 jaar lid, te weten Christa Alkema, Martin de Boer, Marcel Zwikker en Marjet de Boer. Marjet is helaas niet aanwezig, de overige krijgen uit handen van Corrie bloemen van de vereniging, alsmede een oorkonde en speldje van het KNKV.

11. Bestuursbeleid
Het bestuur heeft het vijfjaren-beleidsplan (periode 2015-2020) onder de loep genomen en beoordeeld of we op koers zijn en wat de speerpunten voor komend jaar zijn.

Speerpunten:
- Groei aantal jeugdleden: met name F en Kangoeroes is te klein, schoolkorfbaltoernooi kan hier meer in betekenen.
- Overgang junioren naar senioren moet beter (tijdig aandacht geven aan junioren).
- Arbitrageproof maken van de vereniging.
- Verbetering van de website en gebruik sociale media. Website is toe aan verbetering/vervanging, we gaan werken met sportlink (totaal pakket ook te verbinden met schermen in kantine en hal), geeft een hoop verbeteringen, we hopen dat de nieuwe site aan het begin van het seizoen beschikbaar is.

Verder gaan we kijken hoe de verschillende doelgroepen te bereiken, Facebook en Instagram bereiken verschillende doelgroepen, onder de jeugd is Instagram populairder, samen met Youtube en Twitter.
- Actieve supporters (Koogers, Blauw-Zwart, Club van 100), eventueel ondersteuning van het Rabobank Masterplan (wat kan ons publiek betekenen?).
- Activiteiten voor de jeugd (lid worden en binden)
- Begeleiding jeugdtrainers
- 110 jarig bestaan van de vereniging – moet groot feest worden.

12. Mededelingen
Furore: Er is contact met korfbalvereniging Furore (Assendelft). Zij groeien enorm bij de jeugd en hebben daardoor behoefte aan meer kader, hoe kunnen wij helpen met (op niveau brengen van) kader. Tim Bakker heeft een aantal gesprekken gehad, we gaan starten met oefenwedstrijden van hun jeugd tegen onze jeugd en clinics van onze selectie voor de Furore jeugd.

Livestream: Er wordt gewerkt aan een platform van leagueverenigingen om samen de livestream te organiseren. Door bundeling hoopt men makkelijker sponsoren aan te trekken en dus meer geld.

13. Rondvraag
Alfred Ankum: Hoe staat het met omgevingsplan Guisveld (meerdere varianten tunnel, woningbouw, fietspad over ons veld)?
Het lijkt erop dat het oude onderzoek uit een la is gekomen en afgestoft, aldus Marco Steensma. Guisweg gaat dicht, voor de opgang naar de snelweg zijn meerdere opties, onderdoorgang t.h.v. tandarts, mogelijk fietspad tussen KFC en KZ. We hebben wel gereageerd en ons aangemeld voor de focus groep.

Alfred Ankum: Binnenkort tweede editie van Haltpop, waarom? Monica Briefjes (bestuur) en Piet Hein Havik (stichting beheer sportpark) hebben de gesprekken gevoerd. Het is een verzoek vanuit de gemeente. Wij vinden dat we af en toe wat anders moeten doen voor de gemeenschap. Het veld is er inderdaad slecht onder vandaan gekomen maar dat kan niet alleen aan Haltpop worden toegeschreven; de extreme droogte speelde ook een flinke rol.

Piet Hein Havik: Is het vermelden van nieuwe leden en opzeggingen op de site in strijd met de privacy regels (AVG)? Wij denken van wel, Piet Hein vindt dit jammer, ook voor het vastleggen van de geschiedenis van de club.

14. Sluiting
Corrie dankt Ingrid Krook voor de wijze waarop ze in de afgelopen vijf jaar haar bestuurswerkzaamheden heeft uitgevoerd. Ze sluit de ALV van 2019 om 22.20 uur.

.

 

 
.