Kies uw profiel:

  1. Nieuw profiel

Ledenadministratie KZ

Hieronder volgen enkele belangrijke opmerkingen inzake de ledenadministratie.

1. Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap kan alleen beëindigd worden per 31 mei. Opzeggingen moeten vóór 31 mei schriftelijk worden doorgegeven aan de secretaris. Bij een opzegging gedurende het verenigingsjaar lopen de rechten en verplichtingen door tot en met het einde van het lopende verenigingsjaar, inclusief contributiebetalingen.

2. Wijziging lidmaatschap
Wijzigingen van spelend lid naar niet spelend lid of donateur kunnen alleen aan het einde van een verenigingsjaar plaatsvinden. Voor spelende leden die door omstandigheden een beperkt aantal wedstrijden hebben kunnen spelen bestaat een terugbetalingsregeling. De regeling wordt aan het einde van het verenigingsjaar via het clubblad bekend gemaakt.
Wijzigingen van niet spelend lid naar spelend lid of recreant kunnen gedurende het verenigingsjaar plaatsvinden. De contributie wordt herrekend vanaf de maand volgend op de maand waarin de wijziging heeft plaatsgevonden.

3. Adreswijzigingen en overige wijzigingen
Adreswijzingen of andere wijzigingen moeten zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de ledenadministrateur.